Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα

Επίθετο
Καλαμπαλίκης
Όνομα
Δημοσθένης
Όνομα πατέρα
Ανδρέα

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
638 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1115 ψήφοι
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Νέα Λαμία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1069 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Γενικός Γραμματέας
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας, Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, 
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • την εποπτεία της λειτουργίας του προγράμματος «Διαύγεια»,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

 • τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες αυτές.
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως