Κατασκευή σημάνσεων οδικής ασφάλειας

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 23/08/2023 - 09:06
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
35372
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΡΠΔΙΩΛΚ-Υ7Υ
Αριθμός μελέτης
64/23
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο / Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την τοποθέτηση, επιδιόρθωση και συντήρηση σημάτων οδικής κυκλοφορίας σε όλη την έκταση του Δήμου Λαμιέων. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης
  • Επιδιόρθωση και συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64.516,13 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   7.669,62 €

Απρόβλεπτα 7.541,79 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  6.695,72 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% (15.483,87 €).