Βιβλιοθήκες

Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Φθιώτιδας

Το «Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας» - αρχική ονομασία των Αρχείων Ν. Φθιώτιδας - ιδρύθηκε το 1973 με Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 92/Α’/20-04-1973). Το Ιστορικό Αρχείο υπαγόταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και ήταν άμεσα εξαρτημένο από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σαν αποκεντρωμένη Υπηρεσία...

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας

H Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας ιδρύθηκε το 1954. Στην αρχή λειτουργούσε ως πυρήνας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την επόμενη χρονιά έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη (Ν.Π.Δ.Δ), με προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έκτοτε λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1362/1949 "περί...