Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης

Ανάκληση των υπ.αριθμ.7/2022(ΑΔΑ:ΩΤΨΨΟΛΥΣ-7Ο2), 8/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ56ΟΛΥΣ-Α7Χ), 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΚΟΛΥΣ-6Σ2) & 10/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΨΦΟΛΥΣ-9ΨΕ) αποφάσεων της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

4 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Ανάκληση των υπ.αριθμ.7/2022(ΑΔΑ:ΩΤΨΨΟΛΥΣ-7Ο2), 8/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ56ΟΛΥΣ-Α7Χ), 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΚΟΛΥΣ-6Σ2) & 10/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΨΦΟΛΥΣ-9ΨΕ) αποφάσεων της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 01/09/2022 09:48:32
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ1ΜΟΛΥΣ-43Τ
No Reply

Ανάκληση των αριθμ. 2,3,4/2022 αποφάσεων της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

4 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Ανάκληση των αριθμ. 2,3,4/2022 αποφάσεων της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 01/09/2022 09:50:29
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΩΥΟΛΥΣ-ΙΜ5
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

4 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 20/09/2022 08:24:29
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 60ΖΨΟΛΥΣ-ΔΓΞ
No Reply
Checked
14 ώρες 4 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Σχολικές Επιτροπές
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης