Συλλέκτης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΝΙΑΝΩΝΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΝΙΑΝΩΝΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
Ημ/νια: 19/02/2024 12:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΠΤΩΛΚ-ΙΗΨ
No Reply

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/02/2024 12:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΥΩΩΛΚ-7ΦΞ
No Reply

Εργασίες ελέγχου της ποιότητας του νερού και πραγματοποίηση μετρήσεων ανοιχτού κολυμβητηρίου

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Εργασίες ελέγχου της ποιότητας του νερού και πραγματοποίηση μετρήσεων ανοιχτού κολυμβητηρίου
Ημ/νια: 19/02/2024 14:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΖΞΩΛΚ-ΔΝΔ
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2024 10:27:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΤΨΟΡΓΦ-ΒΦΛ
No Reply

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2024 11:04:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β40ΟΡΓΦ-ΙΓ0
No Reply

Διαπιστωτική Πράξη Συνέχισης Απασχόλησης των Συμβασιούχων COVID-19.

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη Συνέχισης Απασχόλησης των Συμβασιούχων COVID-19.
Ημ/νια: 19/02/2024 14:44:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝΣΟΡΓΦ-Π2Υ
No Reply

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

5 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 13/02/2023 11:23:17
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΝΨΟΕΦΘ-ΓΟ6
No Reply

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων

6 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/09/2023 07:26:40
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΔ5ΟΕΦΘ-Σ8Λ
No Reply

Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

6 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 19/09/2023 12:19:36
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ6ΛΟΕΦΘ-Π3Τ
No Reply

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΗΗ 2711

1 εβδομάδα ago
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΗΗ 2711
Ημ/νια: 15/02/2024 10:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΙ4ΩΛΚ-ΑΞΝ
No Reply

Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλόλητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ)

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλόλητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ)
Ημ/νια: 15/02/2024 13:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ4ΧΩΛΚ-ΑΩΨ
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023-2022)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ Α.Κ.:1575/2022, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/4/2022 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ι-32614 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ…

1 εβδομάδα ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023-2022)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ Α.Κ.:1575/2022, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/4/2022 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ι-32614 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ- ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:08:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΙΘΩΛΚ-ΠΕΒ
No Reply