ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Τρί, 26/01/2021 - 13:57
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
2735
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΤΔ7ΩΛΚ-ΤΕΩ
Αριθμός μελέτης
40
Περιγραφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της πράξης:

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ»

 

 

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό,  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011019053 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».            

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 49.992,65 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 40/25-06-2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, ανέρχεται  στο  ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 62.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΤΔ7ΩΛΚ-ΤΕΩ_Περίληψη_Διακήρυξης_0.pdf 350.27 KB