Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λαμιέων για το οικονομικό έτος 2022

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 04/01/2022 - 09:09
Είδος άρθρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 167/2021 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:
ΨΠΝΥΩΛΚ-7ΨΔ) και επικυρώθηκε με την αριθ. 1187/03-01-2022 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 995ΝΟΡ10-1ΗΕ).