Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 15/11/2021 - 07:57
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
46703
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΓ2ΣΩΛΚ-Α52
Αριθμός μελέτης
143/21
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή WC ΑΜΕΑ και ραμπών ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων

 Ανήκει δε σε έργα κατηγοριών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 198.387,10 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών: 145.386,91 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   26.169,64 ευρώ

Απρόβλεπτα 25.733,48 ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ.) 1.000,00 ευρώ

Αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  97,07 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)

Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 47.612,90 ευρώ.

  •   Το ποσό των 144.942,93 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ αφορά εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
  •   Το ποσό των 52.347,10 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ αφορά εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα. Κύριοι τόποι ή τοποθεσίες εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων:

  1. Δημοτική Κοινότητα Λαμίας
  2. Τοπική Κοινότητα Αγ. Παρασκευής
  3. Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας
  4. Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου
  5. Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
  6. Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου
  7. Τοπική Κοινότητα Ροδίτσας
  8. Τοπική Κοινότητα Φραντζή