«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 01/02/2024 - 12:11
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
3799
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΔΨΦΩΛΚ-Ψ7Ν
Αριθμός μελέτης
87/20
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ),

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου».

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:

Το συνολικό έργο αφορά στη δημιουργία  δίκτυο πεζοδιαδρομών σε τρείς (3) βασικούς οδικούς άξονες του Νοτιοδυτικού τμήματος της πόλης ήτοι την οδό Αθηνών, την οδό Κύπρου και την Λεωφόρο Καλυβίων μήκους περίπου 8,5 km. Το παρόν δημοπρατούμενο «Τμήμα 2» αφορά στην ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Κύπρου.

 Το συνολικό έργο με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα ως ακολούθως:

  • Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17138/11-05-2022  σύμβαση με τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Δημοπρατούμενο με την παρούσα

Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς  Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου» με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.083.508,93€ (συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ 361.130,06 €, β)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  424.422,11€, γ)  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 260.801,83€, δ) ΠΡΑΣΙΝΟ 35.295,85€, ε) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.859,09€  και συνολικό προϋπολογισμό 1.366.000,00 € με ΦΠΑ 24% και

  • Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου  Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – λεωφόρος Καλυβίων», υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 16179/05-05-2022  σύμβαση με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.

 

Ο προϋπολογισμός των τμημάτων του συνολικού έργου είναι :

 

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 3

 

ΣΥΝΟΛΟ -ΕΡΓΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1.713.694,25 €

798.459,05 €

1.020.956,45 €

3.533.109,75 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :

308.464,97 €

143.722,63 €

183.772,16 €

635.959,76

Απρόβλεπτα 15% :

303.323,88 €

141.327,25 €

180.709,29 €

625.360,43 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

2.325.483,10 €

1.083.508,93 €

1.385.437,90 €

4.794.429,94 €

Απολογιστικά ΑΕΚΚ:

24.249,16 €

17.741,93 €

21.845,94 €

63.837,02 €

Αναθεωρήσεις :

267,74 €

362,04 €

780,68 €

1.410,46 €

Φ.Π.Α. 24%:

564.000,00 €

264.387,10 €

337.935,48 €

1.166.322,58 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

2.914.000,00 €

1.366.000,00 €

1.746.000,00 €

6.026.000,00 €

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

  • Αξία συνολικού έργου χωρίς ΦΠΑ: 4.859.677,42 Νόμισμα: ΕΥΡΩ, εκ των οποίων, 2.309.341,04 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 1.176.267,96 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 1.069.701,39 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 223.744,74 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ και 15.374,81 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Η συνολική δαπάνη έξι εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (6.026.000,00€).

Εκτιμώμενη αξία δημοπρατούμενου τμήματος «Τμήμα 2» του έργου χωρίς ΦΠΑ: 1.101.612,90 Νόμισμα: ΕΥΡΩ, εκ των οποίων, 361.130,06 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 424.422,11ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 260.801,83 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 35.295,85 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ και 1.859,09 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Η συνολική δαπάνη ένα  εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (1.366.000)